Shoryuken Wiki

Tekken 3/Tier List

From Shoryuken Wiki
Tekken 3T3Logo.gif

Tier List

S Tier: (True)Ogre

A Tier: Jin, Xiaoyu, Heihachi, Law

B Tier: Lei, Nina, Julia, Yoshimitsu, Anna, Mokujin

C Tier: Eddy, Paul, King, Hwoarang, Gun Jack

D Tier: Bryan, Kuma/Panda

E Tier: Dr. B, Gon